O udruzi

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi UIR Županije šibensko – kninske je da prati, analizira i razmatra stanje, te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti i zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga organizira tematska predavanja, okruglie stolove, tribine i druge aktivnosti vezane za prevenciju invalidnosti i položaja osoba s invaliditetom; organiziraju izlete, sportske i rekreativne priredbe za osobe s invaliditetom, korištenje godišnjih odmora i sličnih aktivnosti; pružaju pomoć pri ostvarivanju povlastica i drugih prava osoba s invaliditetom; surađuju s nadležnim tijelima državne, regionalne i lokalne vlasti, udrugama i drugim pravnim osobama na području zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga organizira i obilježava Nacionalni dan invalida rada 21. ožujka i Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja; sudjeluje u akcijama obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca, te potiče kulturne aktivnosti i prigodnih manifestacija invalida rada; obavljanje drugih aktivnosti vezanih za unapređenju položaja osoba s invaliditetom.